Школски активи и тимови

АКТИВИ

  • Актив за школско развојно планирање
  • Актив за развој школског програма

ШКОЛСКИ ТИМОВИ

  • Тим за реализацију пројекта “Школа без насиља“;
  • Тим за самовредновање;
  • Тим за инклузију;
  • Тим за појачан васпитни рад;
  • Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
  • Тим за професионалну оријентацију
  • Тим за стручно усавршавање
  • Тим за школски маркетинг