Изборна настава

У првом циклусу образовања, од првог до четвртог разреда се на основу анализе средине у којој ради, унутрашњих ресурса, определила за следећу листу изборних предмета:

 • Чувари природе
 • Народна традиција
 • Од играчке до рачунара

Поред једног од понуђених изборних предмета за који се ученици, по правилу, опредељују на почетку првог разреда, изучаваће и један обавезан изборни, верску наставу или грађанско васпитање, за који ће се такође определити на почетку првог разреда и изучаваће га до краја првог циклуса.

Листа изборних предмета за други циклус образовања је састављена такође на основу анализе потреба ученика и могућности школе, а чиниће је следећи предмети:

V разред

 • Чувари природе
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Сликање и вајање
 • Хор и оркестар 

VI разред

 • Информатика и рачунарство
 • Чувари природе
 • Свакодневни живот у прошлости

VII и VIII разред

 • Информатика и рачунарство
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Домаћинство

Ученици ће поред једног од понуђених предмета, за који ће се упитником изјаснити на крају четвртог, односно шестог разреда, изучавати и један од обавезних изборних, верску наставу или грађанско васпитање. Овај предмет ће такође бирати попуњавањем анкете.

Ученици старијих разреда ће се определити и за изабрани спорт: одбојку, кошарку.

Школа се определила за немачки језик као изборни страни језик због актуелности, традиције учења и кадровских могућности