Савет родитеља

О Савету родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Више информација

 

Према члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања:

Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења, односно васпитне групе, ако школа остварује припремни предшколски програм.

У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници деце, односно ученика припадника националне мањине.

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника деце, односно ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Пословник о раду Савета родитеља можете преузети овде.

 

Чланови Савета родитеља у школској 2017/18. години

Више информација
ОдељењеПредставник у Савету родитељаДодатна функција
I/1Јовановић Александра
I/2Стојановић Јелена
I/3Мараш Светлана
I/4Јевтовић Јаков
II/1Пурковић ЗоранЧлан Школског одбора
II/2Мијатовић Маја
II/3Јеротић Јелена
II/4Колесар Уна
II/5Коврлија Душан
III/1Вучинић Јелена
III/2Злох ЈеленаЧлан комисије за унапређење
III/3Чалија АнаПредседник комисије за унапређење
III/4Малетин БиљанаЗаменик председника Савета родитеља
IV/1Срећковић Јелена
IV/2Јањић Сања
IV/3Филиповић СашаЧлан Школског одбора
IV/4Наумовић МилицаЧлан комисије за унапређење
V/1Ђорђевић ЈеленаПредседник Савета родитеља и представник у Општинском савету родитеља
V/2Богданоски БорисЗаписничар Савета родитеља
V/3Пухар Милан
VI/1Сретеновић Данијела
VI/2Срдановић Биљана
VI/3Томић Горан
VI/4Лукић Ранковић Светлана
VII/1Влаисављевић Милан
VII/2Опсеница Мирјана
VII/3Поповић Жарко
VII/4Петковић Наташа
VIII/1Ђурковић Рајић Наташа
VIII/2Перић Данијела
VIII/3Тејић Зоран
VIII/4Вучићевић МилицаЗаменик представника у Општинском савету родитеља

Трећи члан Школског одбора изабран од чланова Савета родитеља је Медан Алекса, некадашњи члан Савета.

 

Извештаје са седница Савета родитеља можете пронаћи овде